Historia Flesza

Flesz ma piątnaącie lat!

Klub Miąoąnikżw Fotografii Flesz w Szubinie powstaą dziąki pasji grupy ludzi, ktżrzy sweąprywatne hobby i osobiste zdolnoąci zdecydowali sią realizowaą w grupie przyjaciżą,ąpragnąc wspżlnie prezentowaą swoje zdjącia mieszkaącom Szubina. Staąo sią to możliweądziąki poparciu dyrekcji Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie. To tam powstaąa,ąogżlnie dostąpna galeria klubu Flesz. Cząonkowie grupy osiągnąli swżj cel nawiązującąswoisty dialog z widownią. Dziąki oglądającym zdjącia zyskaąy życie. 11 maja 2001 roku wąmurach szubiąskiej biblioteki odbyąo sią pierwsze spotkanie grupy fotografżw amatorżwąpragnących utworzyą grupą fotograficzną. Byli to: Maągorzata Staszak, Marek Nikodem,ąHenryk Wojtas ai??i?? prezes malarskiej grupy Plama’s i nasz doradca w pierwszej fazieąistnienia grupy, Andrzej Wrona – obecny prezes Flesza oraz Mirosąaw Rzeszowski inicjatorąspotkania i pierwszy prezes Klubu. Podobnie jak koledzy malarze my też pragnąliąmy ąpodąwspżlną nazwą prezentowaą swoje prace możliwie szerokiemu gronu. Dziąkiąprzychylnoąci dyrekcji Rejonowej Biblioteki Publicznej w Szubinie otrzymaliąmy do swojejądyspozycji obszerny hol, ktżry zamienią sią szybko w galerią ąfotograficzną Flesza. Odąpoczątku byąo to miejsce szcząąliwe, bowiem prezentowane wystawy oglądano nie tylkoąna wernisażach, ktżre byąy dla nas zawsze maąym ąwiątem, ale też na co dzieą,ąodwiedzając biblioteką. Dziąki temu przez minione piątnaącie lat odbyąo sią tam ponadąosiemdziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych, a kilka tysiący zdjąą obejrzaąa niezliczona liczba osżb. Cząonkowie Flesza prezentowali swoje zdjącia rżwnież w wielu miejscach poza jejąmacierzystą siedzibą. Fotografie prezentowane są w różnych publikacjach i prestiżowychąalbumach. Grupa w ciągu tych kilkunastu lat zrealizowaąa kilka projektżw, zaprezentowaąaąkilka pokazżw multimedialnych. Za poąrednictwem galerii wirtualnej na stronieąinternetowej Klubu nasza widownia może zwiąkszyą sią wielokrotnie. Klub MiąoąnikżwąFotografii Flesz skupia dzią kilkanaącie osżb. Choą skąad cząąciowo zmienia sią, to trzonągrupy pozostaą bez zmian. Grupa jest otwarta na nowych cząonkżw. Mamy różne zawody,ąfunkcje, doąwiadczenia życiowe, poglądy i upodobania kulinarne oraz wiek. żączy nasąpasja fotografowania bądąca czymą wiącej niż robienie zdjąą. To chąą interpretowaniaąąwiata za pomocą obrazu i dzielenia sią nim z publicznoącią. Zapraszamy do galerii i naąnaszą stroną internetową.

KMF Flesz 2016m